اطلاعیه مواد آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان نوبت دوم سال ۱۳۹۹

منابع و مواد آزمون اسفند ماه نظام مهندسی اعلام شد. بنا به اعلام دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان آزمون های ورود به حرفه نیمه دوم سال 1399 برگزار خواهد شد. بر این اساس مواد آزمون نیز زودتر از موعد اعلام شده است. مطابق برنامه‌ریزی‌های انجام شده زمان برگزاری آزمون‌‌های مذکور در کلیه رشته‌های [...]