تغییرات ویرایش 99 مبحث نهم مقررات ملی ساختمانهمان طور که مستحضر هستید ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه) منتشر شده و تغییرات نسبتا زیادی نسبت به ویراش چهارم این مبحث دارد به طوری که حجم مطالب و صفحات کمتز از دو برابر حجم ویرایش قبل افزایش داشته اند. در ادامه مقاله ای در بحث تغییرات کلی ویرایش 99 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان به قلم مهندس علیرضا فروقی، در همیار ناظر را از نظر خواهیم گذراند.

موارد کلی تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99

 • حذف ، جابجایي و اضافه شدن برخي فصول
 • تغيير مفهوم طراحي از روش حدی به روش مقاومت

موارد خاص تغییرات مبحث 9 مقررات ملی ساختمان ویرایش 99

 • تغييرات ترکيبات بارگذاری و آرماتور گذاری
 • تغييرات مربوط به ضرایب کاهش سختي(ترک خوردگي)
 • کنترل خيز و ارتعاش
 • طراحي دیافراگم
 • کاشت ميلگرد (مهار به بتن)
 • اهم تغييرات ضوابط لرزه ای قابهای خمشي تير – ستوني متوسط
 • ضوابط لرزهای قابهای خمشي دال – ستوني متوسط(دالهای تخت)
 • اهم تغييرات ضوابط لرزهای دیوارهای برشي(ویژه)، المانهای مرزی

حذف و جابجایي و اضافه شدن برخی فصول مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99

 • فصول اضافه شده جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99
تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

فصول اضافه شده جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99

 • فصول اضافه شده جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99
تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

فصول اضافه شده جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 99

تغيير مفهوم طراحی از روش حدی به روش مقاومت

در طراحي سازه ها عمدتاً از سه روش زیر استفاده مي شود:

تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

روش طراحی تنش یا مقاومت مجاز (ASD) در ساختمان های بتن آرمه

تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

روش طراحی مقاومت (USDM , LRFD) در ساختمان های بتن آرمه

تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

روش طراحی حالت حدی (LSD) در ساختمان های بتن آرمه

تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

مبانی طراحی در ساختمان های بتن آرمه

تغييرات ترکيبات بارگذاری و آرماتور گذاری

 • ترکيبات بارگذاری
تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

تغييرات ترکيبات بارگذاری در ساختمان های بتن آرمه

 • آرماتورگذاری
تغییرات ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

تغييرات ترکيبات آرماتور گذاری در ساختمان های بتن آرمه

اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس

جستجو در آخرین ویرایش های مباحث، تنها با چند لمس!

دانلود اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس از کافه بازار