کارگاه های ملزم به معرفی مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست

کارگاه های ساختمانی قبل از هر چیزی باید ایمنی کارگاه، نیروهای کار و همین طور ساکنین، عابران و همه عوامل دخیل در پروژه، که چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم در معرض عملیات ساختمانی قرار دارند را تامین کنند. در مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان به این موضوع که در آزمون [...]