الزامات ارتفاع نرده و حفاظ موقت در کارگاه ساختمانینرده ها و حفاظ های موقت در کارگاه های ساختمانی بر اساس موقعیت و نوع الزامات برای ایمنی و حفظ جان نیروی انسانی کارگاه به کار می روند. فضاهایی همچون پله ها، سطوح شیب دار، اطراف سقف ها، لبه استخرها، چاه های آسانسور، محوطه گود برداری و … باید تا زمانی که نرده ها و پوشش های دائم و اصلی نصب شوند، به نحو مناسبی به نرده ها و حفاظ های محکم و مطمئن به طور موقت محافظت شوند.

در واقع با توجه به الزام مقررات از استفاده به حفاظ و نرده موقت برای هر پرتگاهی که اختلاف سطح بیش از 1.2 متر را داشته باشد، الزامیست.

جستجوی نرده حفاظتی موقت در مقررات ملی ساختمان | پلاس
جستجوی نرده حفاظتی موقت در مقررات ملی ساختمان | پلاس

بر اساس بند 12-5-2-2 مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (حفاظت و ایمنی در حین کار)، ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار نباید از 0.9 متر کمتر و 1.10 متر بیشتر باشد. برای سطوح شیب دار نیز ارتفاع نرده حفاظتی نباید از 0.75 متر کمتر و از 0.85 متر بیشتر باشد.

اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس

جستجو در آخرین ویرایش های مباحث، تنها با چند لمس!

دانلود اپلیکیشن مقررات ملی ساختمان | پلاس از کافه بازار